Köy ve mezraların toplu şekilde bulunduğu alanlarda mevcut yapılar arasında, en dışta kalan yapının dışından 100 metre geçirilmesi suretiyle çizilen çizgi ile köy ve mezraların yerleşik alanı tespit edilir.

Köy yerleşim alanı içinde ifraz

Köy yerleşim alanı içinde ifrazın hangi şartlara tabi olduğu Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 62. Maddesinde açıklanmıştır. Tapu kütüğünde bir parsel üzerinde kaydı bulunan bir taşınmazın, birden çok parsele bölünerek tapu kütüğüne kayıt edilmesine ifraz adı verilir.

Köy yerleşik alanlarında ifraz ile elde edilmesi planlanan parsellerin kadastroda ya da tapulama haritası üzerinde yola cephesinin olması gerekir. Yola cephe şartının yanı sıra parsellerin genişliğinin minimum 15 metre, derinliğinin ise minimum 20 metre olması gerekir. İfraz ile elde edilebilecek maksimum parsel sayısı beş adettir. Bir kez ifraz edilmiş olan parsellere ikinci kez ifraz işlemi yapılamaz.

Köy yerleşim alanı kanunu

1985 yılında yürürlüğe giren, 3194 sayılı İmar Kanununun 44. Maddesi uyarınca hazırlanan, Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği’ne göre köy yerleşik alanlarının nasıl tespit edileceği belirlenmiştir. Tespit, valiliklerce görevlendirilen, biri harita mühendisi olmak üzere minimum 3 kişilik komisyon tarafından harita ve kadastro paftaları esas alınarak yapılır. Tespit işlemi İl İdare Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Köy yerleşik alanı tespiti bir defa olmak üzere yapılır. Sonradan bu sınırların genişletilmesi ya da birleştirilmesi mümkün değildir.