Kontrat, iki ve ya daha fazlı kişinin bir şeyi, bir işi yapmak veya yapmamak üzere anlaştıkları, aralarında hukuksal sonuç doğuran sözleşmelerdir. Kontrat ile ilgili anayasada tanımlanmış bazı maddeler vardır. Kontratın bozulması ve yerine getirilmemesi durumunda anayasadaki maddelere göre hüküm uygulanır. Bir anlaşmanın kontrat sayılması için 5 şarta ihtiyaç vardır:

  • En az iki kişinin bulunması gereken anlaşma teklif edilmiş ve karşı tarafın kabul etmiş olması
  • Belli bir konusu olan anlaşma mantığa uygun olmalı
  • Amaç yasal bir ilişki olmalı. Bu, kanunun belirttiği koşullarda ve şekilde gerçekleşmeli
  • Muktedir olma
  • Yazılı olmalı, imza, tarih gibi unsurlar taşımalı.

Kontral türleri nelerdir?

1. Kira kontratı: Günümüzde en yaygın kullanılan kontrat türüdür. Kira kontratı bir taşınmazı karşı tarafa kullanma hakkını vermesi ve kiracının da buna karşılık bir bedel ödemesini kabul etmesi olarak tanımlanabilir. Burada taraflar kiralanan yer, içindeki mallar, kira bedeli, kira süresi, ödeme günü gibi önemli unsurları mutlaka belirtmek durumunda.
2. Satış kontratı: Taşınmaz veya taşınır malın, bir başkasına bedel karşılığında ya da bedelsiz tüm haklarını devretmesi anlamına gelir.
3. İş kontratı: Çalışan ve iş veren arasında kurulan bir anlaşmadır. Çalışma saatleri, maaşı, çalışan ve iş verenin birbirine karşı ve iş yerine karşı yükümlülükleri yer alır.
4. Kanunlarla düzenlenmiş kontratlar: Genellikle Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenir. Taraflar arasındaki maddi ve manevi borç ilişkileri üzerine kurulmuş sözleşmelerdir.

Kontrat yönetimi

İçeriği ne olursa olsun tüm sözleşme ve kontratların düzenli olarak takip edilmesi kontrat yönetimi kapsamındadır. Kontrat yönetimi aynı zamanda oluşabilecek hataların önüne geçer ve kontrat sürelerinin hatırlatılmasında önemli rol oynar.

Kontrat damga vergisi

Kontratlarda damga vergisi oranı her yıl değişiyor. Aynı zamanda kontratta kefil varsa da damga vergisi oranında artış oluyor.